VALLAN SUUNTA

Jokilaakson kuntorastit

Viimeisin päivitys:
13.4.2024 Seuratiedote
2.4.2024 Kuntorastit
16.3.2024 Kilpailukalenteri
16.3.2024 Yhteystiedot
16.3.2024 Arkisto
16.2.2024 Viestipalsta
11.2.2024 Tuloksia
24.1.2024 Nuorisotoiminta
24.1.2024 Linkkejä
24.1.2024 Kartat

©valsu

Harjavalta Nornickel

VAPAUS JA VASTUU KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ

Yleistä jokamiehenoikeudesta

Jokamiehenoikeus on lähinnä Pohjoismaissa vallitseva ainutlaatuinen järjestelmä, joka takaa jokaisen kansalaisen oikeuden käyttää luontoa maksutta tietyin edellytyksin riippumatta siitä kuka alueen omistaja tai haltija on. Suomessa jokamiehenoikeudet koskevat samansisältöisinä myös ulkomaalaisia. Jokamiehenoikeuksiin liittyy vapauden lisäksi aina myös vastuuta ja velvollisuuksia. Oikeutta ei saa käyttää maanomistajalle tai luonnolle vahinkoa tai haittaa aiheuttavalla tavalla.

Suomessa ei ole olemassa mitään erillistä jokamiehenoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, vaan oikeudet muodostuvat useiden eri lakikokonaisuuksien pykälien tulkintana. Lisäksi jokamiehenoikeuksia ei ole laissa määritelty oikeuksina, jotka kertovat mitä luonnossa liikkuja saa tehdä, vaan tietyt lainsäädännön kohdat määrittelevät rajat sallitulle toiminnalle.

On pelätty, että oikeuksien tiukka määrittely laissa vähentäisi jokamiehenoikeuksien joustavuutta ja johtaisi lopulta luonnossa liikkujan vapauksien kaventumiseen suhteessa maanomistajan määräysvaltaan. Tämä näkökulma korostaa meidän jokamiehenoikeuden käyttäjien vastuuta lainsäädännön säilymisestä ennallaan; oikeutemme voimme parhaiten turvata käyttäen niitä velvollisuutemme muistaen.

Suomessa jokamiehenoikeuksien tulkinnasta huolehtii ympäristöministeriö, joka on linjannut jokamiehenoikeuksien ja velvollisuuksien sisältöä laatimassaan esitemateriaalissa. Esitettä "Jokamiehenoikeudet - vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä" voi maksutta tilata ympäristöministeriöstä (PL 399, 00121 Helsinki, puh. (09) 199 11).

Suunnistustapahtumien järjestäminen

Jokamiehenoikeus on suunnistustoiminnan perusta. Se määrittää yksittäisen suunnistajan oikeudet ja velvollisuudet. Järjestettyjen kilpailu- ja kuntoilutapahtumien yhteydessä emme kuitenkaan voi tukeutua pelkästään jokamiehenoikeuteen, vaan tarvitsemme toimintaamme alueen omistajan tai haltijan suostumuksen. Tämä on seurausta siitä, että osanottajamäärän lisääntyessä riski omaisuudelle ja elinkeinolle aiheutuvasta haitasta kasvaa.

Olisi erittäin tärkeää, että jo ennen kartan laatimista seura sopisi maanomistajien kanssa alustavasti kaikesta kartalla tapahtuvasta toiminnasta kansalliset kilpailut, kuntorastit ja seuran harjoitukset mukaan lukien. Tällöin maanomistajalle ei tule yllätyksenä tavata suunnistajia metsästään. Käytettäessä toisten seurojen karttoja on aina selvitettävä mitä kartan oikeudet omistava seura on sopinut maastonkäytöstä alueen maanomistajien kanssa.

Kuntorastien ja kilpailujen järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja luvista tulee lisäksi sopia tapahtumakohtaisesti. Lupa tulee pyytää ainakin kilpailukeskuksen, paikoitusalueiden, lähdön ja maalin, viitoitusten vaatimien alueiden ja kiinteistöjen käyttöön sekä maastoon tehtävien rakenteiden (rastipukit, viitoitukset, sillat, yms.) pystyttämiseen. Lisäksi sovitaan maanomistajalle tärkeiden alueiden (pihat, pellot, taimikot, maaston herkät kohteet) huomioimisesta ratasuunnittelussa.

Metsästäjät, luontoharrastajat ja ympäristöviranomaiset ovat maanomistajien ohella suunnistajien tärkeitä yhteistyötahoja. Heiltä saa arvokasta tietoa maaston kasvillisuuden ja eläinten kannalta aroista alueista. Erityisen tärkeää yhteistyö ja tiedon hankkiminen on kevätaikaan tapahtuvassa suunnistustoiminnassa. Tapahtumien luonnolle aiheuttaman häiriön minimoimiseksi ratasuunnittelussa tulee kiertää mm. riistan vasomis- ja oleskelualueet sekä lintujen pesimispaikat.

Suunnistusliiton ja Metsästäjäin Keskusjärjestön välisessä yhteistyösopimuksessa korostetaan, että seurojen tulisi ottaa yhteyttä paikalliseen metsästysoikeuden haltijaan jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Kevätaikaan ja hirvenmetsästyskaudella tarvittavista järjestelyistä tulee aina neuvotella metsästäjien kanssa. Hirvenmetsästys alkaa Suomessa syyskuun viimeisenä lauantaina.

Yksittäisen suunnistajan ja tapahtuman järjestäjän vastuu

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy vastuu elävästä luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta. Suunnistajille tämän vastuun tulisi olla itsestäänselvyys sekä yksittäisen suunnistajan että tapahtumien järjestäjien osalta. Suunnittelemalla toimintamme huolellisesti sekä noudattamalla annettuja ohjeita ja määräyksiä voimme olla osaltamme turvaamassa herkän luontomme säilymisen myös tuleville sukupolville. Samalla varmistamme, että voimme tulevaisuudessakin nauttia hienosta harrastuksestamme ilman kieltoja ja rajoituksia.

Yksittäisen suunnistajan kohdalla toisen omaisuuteen ja elävään luontoon suhtautumisessa on vielä parantamisen varaa. Kilpailun tuoksinassa jokamiehenoikeuden asettamat velvollisuudet unohtuvat helposti. Liian usein tapahtuu pelloilla ja pihoissa juoksemista.

Tässä asiassa suuri vastuu on myös kilpailujen ja kuntotapahtumien järjestäjillä. Heidän velvollisuutenaan on tiedottaa osanottajille suunnistuksen pelisäännöistä ja annettujen ohjeiden perusteista sekä valvoa, että niitä myös noudatetaan. Oikealla ratamestarityöskentelyllä ongelmien syntymistä voi välttää melkoisesti. Suunnistajille ei pidä tarjota rastivälejä, joilla esiintyy selvä mahdollisuus kielletylle alueelle joutumiseen.

Lähde: www.ssl.fi